Publication

Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet

Op 25 juli 2018 is de herziene Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden. De Wwft is op verschillende onderdelen aangescherpt. Door de wijzigingen kan het zijn dat instellingen ingrijpende aanpassingen in hun bedrijfsvoering moeten aanbrengen. Zo vereist de wet scherpere maatregelen voor clie╠łntenonderzoek. Daarbij nemen de mogelijkheden voor het toepassen van vereenvoudigd clie╠łntenonderzoek af. Bovendien zijn alle instellingen die onder de Wwft vallen verplicht om een eigen beoordeling van de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op te stellen, vast te leggen en actueel te houden, en te beschikken over gedragslijnen, procedures en maatregelen om deze risico’s te beheersen. Er wordt ook geen onderscheid meer gemaakt tussen binnenlandse en buitenlandse politically- exposed persons (PEP’s).

  • AFM
  • 2019-09-17 04:35:44
  • Nederlands
  • wwft.pdf


Full article available for Relian subscribers.

Modern Risk Management and Regulatory Compliance require fast and accurate verification of identities.