Publication

De UBO en de Pseudo-UBO

Eenieder die enige kennis heeft van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is zo langzamerhand wel bekend met de term “Pseudo-UBO” als benaming voor de situatie waar geen UBO kan worden geïdentificeerd, maar wel moet worden aangewezen. Deze term komt echter niet voor in de 4e anti-witwasrichtlijn, de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) of de Wet toezicht trustkantoren (Wtt), noch in de desbetreffende Memories van Toelichting of Leidraden van toezichthouders. Wel is duidelijk dat er nog veel onduidelijkheid is over hoe moet worden omgegaan met situaties waarbij een Pseudo-UBO moet worden aangewezen.

  • R. J. van Aken; Audit Partners
  • 2019-09-12 05:13:14
  • Nederlands
  • De UBO & de Pseudo-UBO.RJ van Aken_.pdf


Full article available for Relian subscribers.

Modern Risk Management and Regulatory Compliance require fast and accurate verification of identities.