Publication

NOB: Handreiking voor een risicobeleid Wwft

De Wwft 2018 verplicht instellingen om, rekening houdend met hun aard en omvang, een analyse te maken van de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering, die zijn verbonden aan de dienstverlening door de instelling. Deze risicoanalyse moet actueel gehouden worden en desgevraagd aan de toezichthouder verstrekt worden.


Het analyseren van de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme is de basis voor (de ontwikkeling van) gedragslijnen, procedures en maatregelen ter beheersing van die risico’s. Hierin moet tot uitdrukking komen hoe de in de risicoanalyse geïdentificeerde risico’s kunnen worden ondervangen. Dit geheel van gedragslijnen, procedures en maatregelen ter beheersing van de risico’s noemen we ‘risicobeleid’.
Het is aan de NOB-erkende belastingadviespraktijken zelf om, passend bij hun aard en omvang, een risicoanalyse te maken en hun risicobeleid daarop af te stemmen en om zowel de analyse als het daarop afgestemde beleid actueel te houden.


De hiernavolgende handreiking voor het risicobeleid is derhalve bedoeld als een hulpmiddel om een kantoorrisicobeleid op te stellen, gebaseerd op een risicoanalyse van de eigen organisatie, het eigen dienstverleningspakket en de eigen te onderscheiden cliënten(groepen).

  • The Dutch Association of Tax Advisers (NOB)
  • 2020-08-05 18:45:52
  • Nederlands
  • NOB - Handreiking voor een risicobeleid Wwft - 05-2020.pdf


Full article available for Relian subscribers.

Modern Risk Management and Regulatory Compliance require fast and accurate verification of identities.